HISTORIEK 1952-1970.

Op 15 mei 1952 neemt het Regiment terug zijn plaats op bij de Belgische Strijdkrachten in Duitsland als onderdeel van de 20ste Ruiterijdivisie. Het wordt ondergebracht in Kwartier Vogelsang en verblijft er in Blok Van Dooren.

Foto's met dank aan Frans Vermeulen, dienstplichtige bij het heropgerichte 2JP.

Later volgt de verhuis naar Arnsberg. De organisatie ziet er als volgt uit : één eskadron Staf en Diensten, drie verkenningseskadrons uitgerust met Jeeps, Chaffee tanks M24 en Half-tracks, één tankeskadron met Pattontanks M47 en één howitserbatterij met 105mm Sherman-onderstel.

Op 7 maart 1953 is er de plechtige overhandiging van de Standaard tijdens de Regimentsfeesten door de Inspekteur der Pantsertroepen, Luitenant-Generaal Jonkheer R. Jooris.

In 1953 wordt het gestationeerd in Kassel als verkenningsregiment.

 

Uit VICI Nr.199: 17-01-1955

Dinsdag 21 en woensdag 22 december was het feest bij het 2de Jagers te Paard, dat zijn 123ste verjaardag vierde, te welker gelegenheid hun de nestel van de Leopoldsorde werd overhandigd. Reeds van in de vooravond heerste er in de kazerne "De Gete" een drukte van belang, hoewel het nijdig koud was en een ijswind omheen de gebouwen gierde. Ondanks het slechte weer hadden ouders en familieleden der manschappen toch de verre verplaatsing aangedurfd.. De plechtigheden namen een aanvang met een mis in de mooie kapel, opgedragen door Z.E.H. aalmoezenier Van Den Daele en bijgewoond door een talrijke menigte. Benevens kolonel SBH Ridder de Selliers de Moranville, bevelhebber van de 16de Pantsergroepering, luitenant-kolonel Delhaise, vroegere korpsoverste van het 2de Jagers te Paard en thans com-mandant van de Pantserschool, en luitenant-kolonel Freyling, huidig bevelhebber, was het voltallig regiment aanwezig. Met een ontroerende uitvoering van het "Last Post" door de klaroenen, besloot de dienst, waarna in de kazerne alle lichten werden gedoofd en het regiment verzamelde voor de fakkeltocht. Indrukwekkend was het aanzicht van de pelotons, die in het walmende licht van de toortsen rond de erekoer marcheerden.  

In de grote gang van het stafgebouw werd dan door de korpsoverste een korte toespraak gehouden, waarna de plaatscommandant een dodengedenkplaat onthulde. Deze plaat brengt hulde aan de glorierijke helden van het regiment. Het weder was er de tweede dag niet op vooruit gegaan, want toen de jongens van opperadjudant Thijs zich klaarmaakten voor de wapenschouwing, had de wind nog in sterkte toegenomen en de regen gutste ononderbroken neer. Toch zou het stormweer de feestelijkheden niet in de war sturen. Even vóór elf uur kwam kolonel SBH Ridder de Selliers de Moranville op het ere plein toe en werd er verwelkomd door luitenant-kolonel Freyling. Hij schouwde het regiment, dat in prachtig sluitende gelederen in een vierkant stond opgesteld, met het vaandel in zijn midden, terwijl het muziekkorps van de 7de Brigade, onder leiding van onderluitenant Torfs, zijn best deed om het slechte weer te doen vergeten. Onder de personaliteiten, die de plechtigheid met hun tegenwoordigheid vereerden, merkten wij op bevelhebbers van Belgische bataljons, luitenant-kolonel Johnson, stafhoofd van de Amerikaanse zone, de Franse luitenant-kolonels Jouslin de Noray en Gaudet, en vertegenwoordigers van de Duitse regering.  

Vervolgens richtte de Korpsoverste zich tot de ouders en familieleden van zijn soldaten, aan wie hij zijn diepe erkentelijkheid uitdrukte, omdat ze niet geaarzeld hadden, ondanks de afstand en het seizoen de verplaatsing te maken en hun belangstelling voor het regiment te komen getuigen. Hij wees er op, fier te zijn aan zijn gasten al de verwezenlijkingen van het regiment te kunnen voorstellen, opdat ze zouden kunnen bestatigen hoe alles in het werk wordt gesteld om' de familiegeest in de kazerne te onderhouden. Vervolgens herinnerde luitenant-kolonel Freyling aan de betekenis van de eervolle onderscheiding, die hen zopas bij Koninklijk besluit werd toegekend. Ze materialiseert, zegde hij, de dapperheid van onze ouderen, de strijders van 1914-1918 en 1940-1945, en bekrachtigt de glorierijke citaties van onze standaard, waarvan ieder de oorsprong kent. Hij zette zijn manschappen aan te putten uit het voorbeeld van de ouderen en in alle omstandigheden de waardige jongeren te zijn van hen die zich onderscheidden te Antwerpen, te Reigersvliet, op de Gete en op de Leie. Het defilé verliep voorbeeldig, ondanks de archi-slechte wedergesteldheid. Vermelden we nog dat de ouders en familieleden der jongens een goede plaats voorbehouden was, in de grote refters, waar ze in ideale omstandigheden de plechtigheden konden volgen. Met een receptie besloot het voormiddagprogramma.

Na de korpsmaaltijd, in de verschillende refters, vonden we alle militairen, evenals de gasten uit België, terug in de prachtige cinemazaal, waar een welfare-ontspanningsprogramma werd voorgesteld door jongens van het regiment. Hoewel er geen beroepskunstenaars aan meewerkten, was het geheel werkelijk de moeite waard en voorzeker het beste wàt we reeds op dit gebied van liefhebbers te zien kregen. De show, getiteld "De Lachpil" was samengesteld door 1ste Opperwachtmeester Cabooter, die ook het programma voorstelde, terwijl het orkest eveneens een bijzondere citatie verdient. Na de show ging men over tot de overhandiging van de beker en de prijzen voor de winnaars van de "Challenge Kolonel Dethy" gaande over verschillende sportproeven. Het 2de Jagers te Paard, de algemene over¬winnaar, werd door de plaatscommandant gelukgewenst, die te dezer ge¬legenheid nog een korte toespraak hield in beide landstalen. 's Avonds was het midden van de feestelijkheden in de Belaac, waar de manschappen en hun familieleden in een gezellige atmosfeer nog enkele aangename uren doorbrachten. Foto's VANDERMEER R. VAN GI]SEGHEM  

Tientallen jeeps staan in lange rijen gelijnd op het paradeplein.

 

Op het bevlagde vlaggengroeplein staan de talrijke voertuigen van het 2JP in mooie orde naast elkaar. 

 

Kolonel SBH Ridder de Selliers de Moranville schouwt het regiment.

 

De troepen staan voor hun pantsers opgesteld, links merkt men de Standaard. 

 

De hoge officieren groeten de Standaard van het regiment. 

 

Een beeld van de onthulling der dodengedenkplaat door de plaatscommandant. 

 

Door een ere-escorte wordt de Standaard op het plein gebracht. 

 

Ter gelegenheid van het 123 jarig bestaan der eenheid worden de kentekenen der Leopoldsorde aan het vaandel bevestigd. 

 

In 1957 wordt het Regiment verkenningsbataljon van het 1ste (BE) Korps, onder de operationele kontrole van de 16de Pantsergroepering.

Op 7 juli 1957 Plaatsing van gedenkzuiltjes : 4e /24e – 11e – 13e Linieregiment – 4e en 9e Artillerie – 1e en 2e jagers te paard op de site Oud-Stuivekenskerke.

In 1958 worden de Pattons vervangen door  Walker Bulldog M 41.

In 1960 verlaat het Regiment de 16 Ps Gpg, en wordt verkenningsbataljon van de 1ste (BE) Divisie.

 

Legerdienst van Rene bij 2JP te Kassel.

 

 

Foto's legerdienst Hubert De Craemer, lichting '62. Hubert was de pa van Martin De Craemer, 2JP van 1985 tot juni 1992.

 

Sinds 16 mei 1964 draagt het regiment met fierheid hun shako-borstkenteken. Dit teken is samengesteld uit een hoofddeksel (shako) uit 1814. De kleuren zijn rood-wit van de Huzaren van Croy. Het idee werd opgevat door lt. Kol. Bolain naar een ontwerp van Gen. Gijsels. Naar het voorbeeld van de Amerikaanse cavaleristen, tijdens de secessieoorlog, en van de engelse woestijnratten van maarschalk Montgommery, draagt het Regiment een zwarte halsdoek. De zwarte halsdoek werd op 16 oktober 1964 voor het eerst aan het regiment overhandigd door lt. Kol. Roussaux. De zwarte kleur heeft een drieledige betekenis, namelijk trouw aan het pantserwapen, onze kameraadschap en offervaardigheid. 

Full-Track M-75, van L->R : Beukeleers, De Meireleer en Van Eename. 

 

Onderstaande 5 foto's tijdens de legerdienst van Harry Kloeck in 1965.

Lt. Corthouts.

 

Vooraan Kapt Denis Gijsemans (Esk Comd). Boven L -> Vermoedelijk R Olt Fritz Wouters (Com 3 Pl), 1 Owm Jaak De Muynck (SSM) en WM Maurice Lason (Sec Comd Fus (?) in 3 Pl) Kapt Denis Gijsemans met Def Gren Rifle. De namen zijn met een zekere terughoudendheid, enkel deze van de persoon vooraan is zeker.

 

 

Op 18 maart 1969 wordt het commando van de dekkingsstrijdkrachten ontbonden met een parade in Kwartier De Gete te Kassel.

Het Commando der Dekkingsstrijdkrachten werd opgericht op 1 maart 1960 te Kassel in de Duitse Bondsrepubliek. Het had als opdracht om met de onder het bevel geplaatste eenheden de verplaatsing naar het Oosten en de ontplooiing van het 1ste Belgische Legerkorps te beveiligen bij een bedreiging of een inval door de troepen van het Warschaupact. De Kolonel J. Verlinden was er de eerste commandant van. Volgende eenheden maakten er oorspronkelijk deel van uit: het 1ste Regiment Jagers te Paard en het 2de Regiment Jagers te Paard, het 4de Regiment Lansiers (op dat ogenblik een Verkenningsregiment), het C Eskadron van het 2de Regiment Lansiers, het 6de Genie Bataljon, de 21ste Transport Compagnie, de 202de Ordonnans Compagnie, de 7de Medische Compagnie, het B peloton van de 16de Compagnie Militaire Politie, één sectie Provoost (Rijkswacht) en één sectie Tegeninlichtingen. Begin 1969 zou het einde betekenen van de Dekkingsstrijdkrachten. Vanaf dan zouden de structuren voortdurend evolueren zoals hierna bondig geschetst wordt. Door de legerhervormingen van 1969, met o.a. de afschaffing van twee brigades en dus ook de overeenstemmende verkenningseskadrons, werd het Commando der Dekkingsstrijdkrachten op 18 maart 1969 ontbonden. Daar een beveiliging van de Belgische sector, hoe minimaal ook, nog steeds noodzakelijk was, werden de drie verkenningsregimenten, het 1ste, 2de en 4de Regiment Jagers te Paard, elk met drie eskadrons onder operationeel commando geplaatst van de Commandant van de 16de Divisie. Als reden werd aangegeven dat die commandostructuur aangepast was aan het nieuwe operatieplan en dat het garnizoen van het Hoofdkwartier van de 16de Divisie (Neheim-Hüsten), door zijn oostelijke ligging, het meest aangewezen was om de controle over de nog steeds noodzakelijke beveiliging te verzekeren. 

Bron tekst www.mil.be

De laatste troepenschouwing gebeurt door Kolonel Speytebroodt als Commandant van de Dekkingsstrijdkrachten, hij passeert hier een afdeling Jagers in Traditie uniform. 

De Tank Depanneur Shermann M32 van het 2de Jagers te Paard (intern genaamd 'Dulle Griet'). (Foto's R. Van Holderbeke)

 

In juli 1969 neemt het 6Genie afscheid van Kassel, en verhuist het naar Dellbrück. Ook 2JP was aanwezig op de afscheidsparade. (Foto's W. Recour)

 

In 1969 wordt het 18de Recce afgeschaft.

17 juli 1969 : Luitenant-kolonel Van der Veen wordt aangesteld als eerste CRecce.

 

Op 10 november 1969 aanvaardt de gemeente Hamme het Peterschap over het Regiment. (Foto's Patrimoniumalbums Oofr 2JP)

 

Foto genomen tijdens legerdienst Depuydt Michel.

 

Foto Links : Personeel van 139 Pl Cousage. Dat was een Peleton waarvan de Eenheid in Niel bij Keulen gekazerneerd was. Dat was een Eenheid die beddegoed bedeelde. De omliggende Eenheden kwamen in Kassel hun beddegoed omruilen. Daar was één 1SM, één Sgt en één Kpl, de rest waren burger arbeidskrachten.

 

Links SM in traditieuniform. Rechts Van Overmeire Edmond en Rene Bierinckx tijdens korpsmaaltijd in 1969.

 

Reigersvliet 1970. U herkent o.a. Corthouts en Germanus, alsook Paul Bosmans.

 

Op 15 augustus 1970 verhuist het Regiment van Kassel naar Lüdenscheid.

Battle Dress 2JP, ik ben nog steeds op zoek, dus...als iemand kan helpen...

Terug naar Boven

Vragen of opmerkingen : info@legerdienst.be